Świadczymy usługi w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych,

prawa administracyjnego, prawa handlowego i karnego.

 


Nasze usługi obejmują:

- doradztwo prawne,

- sporządzanie pism procesowych (apelacje, pozwy, wnioski dowodowe, pozwy wzajemne, sprzeciwy od wyroków, zarzuty od nakazu zapłaty, odpowiedzi na pozwy, skargi do sądów administracyjnych),

- sporządzanie pism w postępowaniu nieprocesowym, odwołań od decyzji administracyjnych oraz zażaleń na postanowienia, a także innych pism kierowanych do organów administracji,

- sporządzanie projektów umów nazwanych i nienazwanych,

- sporządzanie opinii prawnych.


​​​​​​​W zakresie prawa handlowego pomagamy w:

- przygotowaniu projektów umów spółek,

- rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- przekształceniu spółek,

- rejestracji działalności gospodarczej,

- windykacji należności oraz wyjawieniu majątku przez dłużników.


Pomagamy również w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie:

- świadczeń emerytalno-rentowych (wypełnianie wniosków o przyznanie świadczenia, odwołania od niekorzystnych decyzji do sądów ubezpieczeń społecznych, wnioski o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku),

- składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą (wnioski o umorzenia zaległości w opłacaniu składek


​​​​​​​W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego nasza oferta obejmuje m.in. :

- rozwody, separacje, podziały majątku,

- ubezwłasnowolnienie, alimenty.