Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO) wskazujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Lexunica Marcin Goliński, z siedzibą w Legnicy (59-220), przy ul. Młynarskiej 5/5 (NIP: 691-126-93-07), dalej zwana Administratorem lub Kancelarią.

Osobą wyznaczoną w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest r.pr. Marcin Goliński, tel. 505/896735, adres e-mail: lexunica@interia.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane przetwarzane są przez Kancelarię w celu:

- świadczenia usług oferowanych przez Kancelarię, zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub przed zawarciem umowy do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- wykonania ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych w szczególności w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

- celem realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii w szczególności w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń Kancelarii w stosunku do osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych,

- dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora:

-podmiotom upoważnionym do uzyskiwania informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- podmiotom współpracującym z Kancelarią na podstawie umów: operatorom pocztowym (w tym poczty elektronicznej) i telekomunikacyjnym, firmom kurierskim, bankom, biurom rachunkowym oraz agentom i przedstawicielom handlowym.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (podatkowych i księgowych) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń Kancelarii, a także upływu terminów prawa cywilnego, karnego lub administracyjnego (np. przedawnienia, zawitego, zatarcia skazania, przedawnienia karalności) w sprawie osoby której dane dotyczą.

Prawa osoby w stosunku do danych osobowych:

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo:

- dostępu do swoich danych,

- sprostowania danych osobowych w sytuacji wskazanej w art. 16 RODO,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 17 i 18 RODO,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

- przenoszenia danych do innego administratora danych (art. 20 RODO).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w sposób naruszający przepisy prawa.

Inne informacje:

Administrator nie będzie dokonywał automatycznego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym nie będzie dokonywał profilowania osób, których dane dotyczą.