Informacja o ciasteczkach

Cennik Wyślij znajomemu

CENNIK USŁUG

(obowiązuje od 02.01.2008 r.)

 

NAZWA USŁUGI

OPIS

CENA BRUTTO

zapytanie prawne

Odpowiedź na zapytanie prawne dotyczące opisanego stanu faktycznego. Nie obejmuje sporządzania pism procesowych i pozaprocesowych oraz dodatkowych konsultacji.

60,00 PLN

opinia prawna

Analiza pod kątem prawnym opisanego stanu faktycznego oraz szczegółowy opis możliwych rozwiązań oraz konsekwencji mogących płynąć z tego tytułu.

100,00 PLN

sporządzenie pisma nieprocesowego

Dotyczy sporządzenia pisma lub odpowiedzi na otrzymane przez klienta pismo w postępowaniu nieprocesowym (pozasądowym) i administracyjnym (nie dotyczy odwołań od decyzji administracyjnych).

100,00 PLN

sporządzenie projektu umowy nazwanej

Sporządzenie standardowego projektu umowy, która znajduje swój odpowiednik w przepisach prawa (umowa nazwana np. sprzedaży, zamiany itp.).

100,00 PLN

sporządzenie projektu umowy nienazwanej

Sporządzenie projektu umowy, która nie znajduje swojego odpowiednika w przepisach prawa (np. umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie).

120,00 PLN

sporządzenie pozwu lub innego pisma procesowego na formularzu

Sporządzenie powództwa na formularzu urzędowym, pisma zawierającego wnioski dowodowe, odpowiedź na pozew, pozew wzajemny, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, dane uzupełniające stron lub pełnomocników a także odwołania od decyzji administracyjnej.

150,00 PLN

sporządzenie pisma procesowego

Sporządzenie powództwa lub innego pisma w postępowaniu procesowym przed sądem lub innym organem państwowym (np. odpowiedź na pozew, skarga do sądu administracyjnego).

200,00 PLN

sporządzenie wniosku

Sporządzenie wniosku o podział majątku wspólnego.

250,00 PLN

 

Podane ceny są cenami sugerowanymi. Cena ostateczna zależy od stopnia zawiłości sprawy, a tym samym od jej pracochłonności. W przypadkach zawiłych przyjmuje się, iż godzina pracy doradcy kosztuje 50 zł.